Karl Fritsche : Danksagung

Veröffentlicht in Salzgitter Zeitung am 18.Januar 2019

St at t Ka r t e n
H er zli chen Da nk a lle n, d i e s i c h i n
d en S tunden d e r T ra u e r m i t u n s
v er b unden fü h lt e n un d i hre A n t e i l n a h me auf v i e lfä lt i ge W e i s e z u m
A u sdruck brac h t e n.
I m Nam e n a lle r A n g e h ör i g e n :
K la us Fr i ts c h e

Karl Fritsche
† 31.12.2018

Zurück